Mode:     
25 Tháng Tư 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 12 Minimize
Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn sử 12. 2011-2012
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 26/11/2011 6:23:57 CH - Số lượt xem: 3998

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ LỚP 12 . NĂM HỌC 2011-2012

 PHẦN I

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Bài 3

CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Câu1: Biết được những nét chung về các nước trong khu vực Đông Bắc Á.

Câu 2:Trình bày được sự thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Câu 3: Trình bày được đường lối cải cách của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thành tựu.

Bài 4

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

Câu 1: Biết được những nét chung về cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á.

Câu 2: Trình bày được những nét chính trong cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ 1946-1975.

Câu 3: Biết được nội dung chính các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945-1973

Câu 4.Trình bày được nội dung chính các giai đoạn phát triển của 5 nước sáng lập ASEAN.

Câu 5.Trình bày được hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, quá trình phát triển của tổ chức ASEAN, biết được những thành tựu chính của ASEAN.

Câu 6.Trình bày được những nét chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ.

Câu 7.Trình bày được những thành tựu chính của nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Bài 6

NƯỚC MĨ

Câu 1. Trình bày được sự phát triển kinh tế, khoa học- kĩ thuật của nước Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó của Mĩ.

Câu 2. Trình bày được những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

                                                                         Bài 8

NHẬT BẢN

Câu 1.Trình bày được sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản, hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó.

Câu 2. Trình bày khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh.

Bài 9

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Câu 1.Trình bày được những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe- tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Câu 2. Hiểu được từ đầu những năm 70, xu hướng hòa hoãn Đông- Tây đã xuất hiện, các sự kiện tiêu biểu của xu hướng hòa hoãn Đông Tây.

Câu 3. Biết được từ sau 1991, thế giới đã diễn ra nhiều thay đổi to lớn và phat triển theo các xu thế chính.

Bài 10

CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ

TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

Câu 1.Hiểu được cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật ngày nay diễn ra mạnh mẽ là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

Câu 2. Hiểu được thế nào là toàn cầu hóa, trình bày được những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX.

 

                                                                           PHẦN II

LỊCH SỬ VIỆT NAMTỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Bài 12

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

Câu 1.Trình bày được những nét chính về chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2. Trình bày được dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tạo ra những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam, mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc.

Câu 3. Trình bày được những nét chính về sự hoạt động của tư sản dân tộc, tiểu tư sản và công nhân.

Câu 4. Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1919-1925.( Đây là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng sau này)

Bài 13

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930

Câu 1. Trình bày sự thành lập, hoạt động, vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 2. Trình bày được sự ra đời, hoạt động và hiểu được tại sao Việt Nam quốc dân đảng đã thất bại trong phong trào cách mạng Việt Nam.

Câu 3. Trình bày được quá trình thành lập, hoạt động của ba tổ chức cộng sản trong năm 1929 và ý nghĩa của sự kiện này.

Câu 4.Trình bày được hoàn cảnh, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiểu được những nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939

Câu 1.Trình bày tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939.

Câu 2. Trình bày những điểm chính của nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (7/1936) ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Câu 3. Trình bày được những phong trào đấu tranh tiêu biểu trong thời kì 1936-1939.

Câu 4. Biết được ý nghĩa và bài học kinh nghiệm đấu tranh trong thời kì 1936-1939.

Bài 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM

(1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI

Câu 1.Biết được một số sự kiện nổi bật về tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 2. Trình bày được một số điểm nổi bật về kinh tế- xã hội Việt Nam trong những năm 1939-1945.

Câu 3. Trình bày được nội dung chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939.

Câu 4. Trình bày nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) và ý nghĩa của hội nghị.

Câu 5. Biết được sau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941), nhân dân ta đã tiến hành chuẩn bị công cuộc chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền…

Câu 6. Hiểu được nguyên nhân Nhật đảo chính Pháp(9/3/1945); đồng trình bày được nội dung chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Đảng những nét chính diễn biến cuộc khởi nghĩa từng phần.

Câu 7. Biết được sự chuẩn bị cuối cùng cho Tổng khởi nghiac giành chính quyền.

Câu 8. Phân tích được sự sáng suốt của Đảng trong việc chớp thời cơ phát động khởi nghĩa. Trình bày diễn biến của cách mạng tháng Tám.

Câu 9. Biết được sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa .

Câu 10. Nguyên nhân tháng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám.

Bài 17

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945

ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19-12-1946

Câu 1.Hiểu được tình hình nước ta trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám.

Câu 2. Trình bày kết quả đạt được trong những năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng.

Câu 3. Trình bày được biện pháp và kết quả trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Câu 4. Biết được diễn biến chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ.

Câu 5. Trình bày được những chủ trương sách lược của Đảng và Chính phủ đấu tranh với Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc. Ý nghĩa của chủ trương đó.

Câu 6. Hiểu được những chủ trương sách lược của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối phó với Pháp và ý nghĩa của nó.  

Bài 18

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)

Câu 1.Hiểu được nguyên nhân nổ ra cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Câu 2. Trình bày nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Câu 3. Trình bày được cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta ở thủ đô Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 ra Bắc. Hiểu được ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó.

Câu 4. Trình bày được hoàn cảnh, âm mưu kế hoạch của địch, chủ trương của ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc 1947.

Câu 5. Trình bày được hoàn cảnh quốc tế mới khi ta chủ động mở chiến dịch Biên giới 1950, qua đó biết được tác động của cách mạng thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.

            Câu 6. Trình bày chủ trương của ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Biên giới 1950

                                                              HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 2.17-18 19/04/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 2.17-18 08/03/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ 12-17-18 07/03/2018
ĐỀ THI THỬ HKI-SỬ 12-17-18 29/12/2017
MA TRẬN ĐỀ THI HKI-CD 12-17-18 26/12/2017
MA TRẬN ĐỀ THI HKI-SỬ 12-17-18 26/12/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT HK1 MÔN ĐỊA 12-17-18 09/12/2017
BAI TẬP TRẮC NGHIỆM SỬ 12-ON THI HKI 09/12/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 1.17-18 09/12/2017
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT CÔNG DÂN 12 HỌC KỲ 2.16-17.PHƯƠNG 17/05/2017
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT CÔNG DÂN 12 HỌC KỲ 1.16-17.PHƯƠNG 17/05/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CD 12. HỌC KÌ 2.16-17 21/03/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK2.16-17 16/03/2017
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 17/01/2017
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12. HỌC KÌ 1.16-17 03/11/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ĐỊA 12-HKII-2015-2016 11/04/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12. HỌC KÌ 2.15-16 14/03/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1.15-16.SỬ 12 08/10/2015
Hướng dẫn ôn tập kiểm tra 1 tiết địa 12-HKI-15-16 07/10/2015
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)